ُ
کفشوی ربات Robo 40s
کف شوی ربات Robo 40S
اکتبر 8, 2015
Central waterjet
واترجت مرکزی DiBO
دسامبر 31, 2015
نمایش همه
کارواش اتوماتیک - کارواش اتوماتیک اسب زر ASBZAR
DiBO CARWASH2
DiBO CARWASH3
DiBO CARWASH4

کارواش اتوماتیک


دستگاه های کارواش اتوماتیک برای شستشو، خشک کردن و براق نمودن بدنه اتومبیل مورد استفاده قرار می گیرند. کارواش های اتوماتیک ساخت کمپانی DiBO در مدل های دروازه ای و تونلی برای شستشوی ماشین های سواری، ون، ماشین های سنگین و … مورد استفاده قرار می گیرند.

 

کارواش اتوماتیک

کارواش اتوماتیک

وسایل نقلیه باتوجه به انواع آلودگی های محیطی نیازمند امرشستشو مستمر میباشند.

روش دستی برای انجام این امر،کارآمد نبوده وکارواش ها تواسته اندباکیفیت عالی شستشو وسرعت بالا،جایگزین این روش گردند.

کارواش اتوماتیک پیشرفته ترین این سیستم ها میباشدکه بدون تماس دست وبااستفاده ازتجهیزات هوشمند،انواع وسایل نقلیه راشست وشو میدهند.

مالکان کارواش های اتوماتیک میتوانند جهت بهبود کارایی دستگاه ها،کاهش زمان خرابی یاعدم استفاده ازدستگاه و درنتیجه کاهش هزینه ها،ازلوازم وقطعات متعددی استفاده نمایند.

درصورتیکه یک کارواش اتوماتیک بطور مداوم مورداستفاده قرار گیرد،قسمت هایی ازسیستم آن دچارفرسودگی و یاخرابی میشود.

دراین صورت هزینه زیادی جهت انجام تعمیرات دستگاه به صاحب آن تحمیل شده وفرد دارایی ومشتری خودرابه میزان قابل توجهی ازدست میدهد.

به همین دلیل افرادبرای جلوگیری ازخرابی دستگاه ها وکاهش زمان بدون استفاده ماندن سیستم شست وشو میتوانندازلوازم متعددی استفاده نمایند.

قطعات یدکی کارواش بهتراست قبل ازرخ دادن هرگونه خرابی آن خریداری ونگهداری شوندتا درموقع لزوم استفاده گردند.

همچنین هزینه خریداین لوازم به مراتب کمتر ازهزینه های سنگین جایگزینی دستگاه خواهدبود.

اهمیت نگهداری مداوم دستگاه کارواش اتوماتیک

اکثراپراتور های سیستم های شستشوی ماشین ازاهمیت بررسی ونگهداری مداوم تجهیزات خودآگاه نیستند.

اغلب این افراد باخاموشی ناگهانی و متعدد دستگاه های خودیاخرابی دور ازانتظارتجهیزات مواجه می شوند.

جهت کاهش زمان خرابی وبدون استفاده ماندن دستگاه،افراد میتواندتنها باصرف یک هزینه کم و تهیه قطعات یدکی احتمال خرابی تجهیزات رابه حداقل برسانند.

مشکلات رایج و راه حل آن ها

اکثرمشکلات ناشی ازخاموشی ناگهانی کارواش اتوماتیک بعلت برسهای ساییده شده وفرسوده،کوپلینگ فرسوده وخرابی سیستم های مربوط به تصفیه آب رخ می دهد.

اگرکوپلینگ دچارفرسودگی شود،میتواندموجب سایش زودرس موادبرس،موتور وگریبکس ودرنتیجه افزایش هزینه های آب و مواد شیمیایی وحتی احتمال آسیب به رنگ بدنه خودرو گردد.

برطرف کردن مشکلات ذکرشده هزینه های به مراتب بیشتری درمقابل جایگزینی منظم ومحدودبخش کوپلینگ دارد.

بااین کاردستگاه زمان بیشتری قابل استفاده بوده وکمتر دچارخاموشی میشود.

بخش دیگری ازکارواش که درمراکز پرتردد شست وشوی ماشین به سرعت دچار آسیب میشود،برس های دستگاه هستند.

برس ساییده شده می تواند سبب ایجادخش برروی بدنه خودرو وجذب گردوخاک،آلودگی وجرم گردد.

بابه دام افتادن کثیفی وجرم درون برس،این آلودگیها میتوانند درهرجای سیستم شستشو یافت وموجب زنگ،لکه و دیگر آسیب ها شوند.

تعویض برس و خرید برس مناسب وباجنس خوب میتواند دراین زمینه راهگشا باشد.

اکثرصاحبان این دستگاه شستشوی ماشین، همچنین بامشکلات ناشی ازغشای قدیمی سیستم اسمز معکوس که مربوط به بخش تصفیه آب است،مواجه می شوند.

غشای فرسوده می تواندموجب سایش زودرس فیلتر،آسیب به سیستم اسمز،لکه شدن خودرو و افزایش مصرف آب شود.

مواد برس وهمچنین فرسودگی گریبکس، کوپلینگ، موتور و پمپ ها برروی دیگر قسمت های دستگاه تاثیرگذارند.

اگرهریک ازاین اجزا دچار آسیب شوند،کل سیستم میتواند تحت تاثیر قرار گیرد.

بنابراین علاوه بربررسی ماهانه سیستم شست و شو،نیاز است تااجزای های فرسوده راقبل ازآسیب بیشتر جایگزین نمود.

درمجموع لوازم متعددی میتواندجهت جلوگیری ازآسیبهای جدی به دستگاه کارواش مورداستفاده قرارگیرد.

این لوازم شامل برسهای شستشو درجنسهای مختلف،کیت های کوپلینگ ودیگر قطعات مربوط به بخش های مختلف کارواش میشوندوازتحمیل هزینه گزاف به افرادجلوگیری میکنند.

همچنین بااین کار،سیستم اکثرا درحال استفاده بوده وموجب افزایش سوددهی میگردد.

ارتقای تجهیزات

ارتقا دادن تجهیزات کارواش به منظور اطمینان ازبهبود عملکردسیستم میتواند موردتوجه قرارگیرد.

درحالیکه این امربه نظر هزینه برمیرسد اما باتوجه به آسیب های ایجاد شده به بخش های مختلف کارواش دراثر فرسودگی یک قسمت،جایگزینی آن قسمت،به صرفه ترازجایگزینی تمام سیستم میباشد.

تجهیزات قدیمی وفرسوده همچنین آب بیشتری مصرف نموده وهزینه ها راافزایش میدهد.

بسیاری ازصاحبان کارواش تمایل دارند کارواش اتومات راجایگزین کارواش دستی خودنمایند،

زیراکه به مزیت های بی شمار و بازدهی آن آگاهی پیدا کرده ودریافته اندکه می توان بااحداث وراه اندازی کارواش اتوماتیک درمدت زمانی نه چندان طولانی به سودآوری وبازدهی رسید.

پیش ازراه اندازی کارواش تمام اتوماتیک باید به چندنکته حائزاهمیت توجه شودتا دارندگان کارواش به کسب وکاری موفق دست یابند.

درادامه به توضیح گام های مؤثر دردستیابی به این موفقیت می پردازیم.

۱- برنامه ریزی

پیش ازهراقدامی بایدبرنامه ریزی دقیق انجام شودبه این معناکه تمامی مسائل جزئی ازنام کارواش گرفته تاسرمایه،محل احداث،نقشه،تبلیغات وبازاریابی،برنامه پیشرفت و توسعه،نحوه مدیریت و … موردتوجه قرارگیرد.

پس ازتدوین یک برنامه جامع درزمینه های مختلف نصب کارواش وکسب اطمینان ازآن گامهای بعدی برای راه اندازی کسب وکار برداشته میشود.

۲- مشاوره با کارشناسان

هرچند که برنامه ریزی های مکتوب برای احداث دستگاه کارواش اتوماتیک از اهمیت زیادی برخوردار هستند

اما بهره مندی ازنظرات و کارشناسان باتجربه بسیار بوده وبدون دانش وآگاهی انجام پیش بینی های احتمالی غیر ممکن خواهد بود.

به عنوان مثال این پیش بینی ها میتواند شامل مواردزیر باشد:

  • ارزیابی هزینه ها

  • بررسی میزان سختی آب مورد استفاده در کارواش

  • تغییرات میزان تقاضا با توجه به تغییر فصل

  • تجهیزات ایمنی مورد نیاز

  • تجهیزات لازم برای تعمیر و نگهداری

  • تخمین درآمد در هر فصل

  • تعیین سرعت ریل

  • تخمین مدت زمان شستشوی هر ماشین و هزینه های صرف شده برای آن

۳- انتخاب کارواش اتومات بابرندی معتبر

کارواش اتوماتیک وظیفه شستشوی انواع اتومبیل رابرعهده دارد

بنابراین انتخاب یک دستگاه معتبربه همراه تجهیزات مناسب،با کیفیت،دارای طول عمربالا وقابل اطمینان میتواندمهمترین فاکتوردرراه اندازی یک کارواش تمام اتوماتیک به شمار آید.

تولیدکنندگان دستگاه های کارواش اتوماتیک این وسیله رادرانواع گوناگونی طراحی کرده اند

تاصاحبان کارواش باهرسلیقه ومقدار بودجه ای که دارندبتواننددستگاه مناسب را انتخاب نمایند.

دردستگاه های ماشین شوی قابلیت نصب وبه کارگیری تجهیزات وسیستم های اختیاری وجوددارد

که باحذف آنها ازهزینه راه اندازی کارواش کاسته شده و بااضافه نمودن آن ها برکیفیت ارائه خدمات به مشتریان افزوده شود.

۴- محل احداث کارواش اتوماتیک

محل نصب کارواش اتوماتیک بسیار مهم بوده وحتی بهترین دستگاه هم اگردرمکان نامناسبی احداث شده باشدبازدهی چندانی نخواهد داشت.

بهتر است دستگاه کارواش تمام اتومات در مسیرهای پررفت و آمد،جاده ها و خیابان های اصلی که مکان های ایده آلی به شمار می آیند،احداث گرددو ورود و خروج ازآن جابه راحتی صورت گیرد.

هم چنین استفاده ازرنگهای مناسب و نورهای تبلیغاتی میتواند مشتریان بیشتری رابرای شستشوی اتوماتیک وسایل نقلیه ترغیب نموده و آن ها را به سمت کارواش سوق دهد.

کارواش های اتوماتیک با سیستم  های نظافت و شستشوی خودکار اتومبیل ها،علاوه برانجام باکیفیت عمل شستشو،سلامت اتومبیل رانیز ضمانت مینماید.

به منظوردستیابی به بالاترین سطح پاکیزگی درکارواش های اتومات،موادشوینده کارواش بااضافه شدن به عملیات،تاثیر فوق العاده ای برکیفیت شستشو میگذارند

تارضایت مراجعه کنندگان به طور کامل جلب گردد. مواد شوینده به طور کلی به دو شکل به دستگاه اعمال می گردند.

برخی ازاین موادهمانند واکس خشک کن،به صورت مستقیم برروی خورو پاشش میگردندوبرخی دیگرهمانند:

شامپو،توسط نازل های دستگاه برروی برسها ریخته وباتمییزنمودن برس به انجام عملیت کمک مینماید.

مواد شوینده کارواش

درمواد شوینده کارواش عواملی نظیراستاندارد بودن PH ماده مصرفی بسیار مهم وتاثیر گذاراست که پیش ازاستفاده،حتماً باید موردبررسی قرارگیرد.

اماچگونگی کاراین موادبه شکلی کاملا یکسان میباشد

که باافزودن موادی نظیر آهک واضافه کردن رایحه های گوناگون،تفاوتهایی نیزدر بین مواد شوینده کارواش به وجود می آید.

تمامی موادشوینده کارواش،به طور کلی ازدو بخش تعیین کننده تشکیل می شوند:

بخش اول به علت تمایل زیادبه جذب آب،بخش آب دوست(هیدروفیل)نام دارد.

بخش دیگرشامل یک رشته طولانی هیدوفب است،که چربی رابه خودجذب مینمایدکه قسمت آب گریزماده شوینده نامیده میشود.

باریختن شوینده برسطح یاجسم آلوده،کثیفی وچربیها به بخش هیدروفب چسبیده و آب جذب بخش هیدروفیل میگردد.

بدین ترتیب سطح اتومبیل به خوبی تمییز ودرخشنده میگردد.

انواع مواد شوینده کارواش

در کارواش های اتومات،موادشوینده درانواع گوناگونی مورداستفاده قرارمیگیرند.

فومها،انواع واکس خشک کننده وشامپوها میباشندکه درصورت بهره مندی ازمواد شوینده صنعتی کارواش

درعملیات شستشوی اتومبیل توسط کارواش اتوماتیک،امکان دستیابی به حداکثرقدرت پاک کنندگی وتمعیری مطلوب را به وجود می آورد.

1. شامپو

شامپو به عنوان یکی ازپرکاربردترین مواد شوینده کارواش،در کارواش های اتوماتیک مطرح می باشد.

شامپو ها باتوجه به PH استانداردخودموجب عدم آسیب رسانی به بدنه اتومبیل گشته ودردو حالت:

پاشش مستقیم به بدنه واعمال شامپو به برس درکارواش اتومات استفاده میگردد.

به طورمعمول پاشش شامپو به برسهاامر متداولتری میباشدکه ضمن کمک به امرشستشو،موجب طول عمرومحافظت ازبرسها نیزمیگردد.

2. فوم کارواش

فوم کاواش اتومات دردو مدل رنگی وفوم های سفیدرنگ ساده عرضه ومورداستفاده قرار میگیرند.

بهره وری بالا وعملکرد فوق العاده ی فوم ها درشستشوی اتومبیل ها موجب شده تابسیاری از افرادو صاحبان کارواش،ازاین فوم ها به عنوان موادشوینده کارواش خود بهره ببرند.

شیوه ی کارفوم های کارواش به صورت اعمال مستقیم به اتومبیل ازطریق پاشش توسط  نازل های دستگاه میباشد.

وپیش ازعملیات برس زنی خودرو،پاشش فوم صورت میگیرد.

قدرت بالای این فوم ها علاوه برتقویت کیفیت شستشو،درسرعت عملیات نیزنقش موثری ایفا مینمیاد.

3. فوم رنگی کارواش

گونه ی محبوب وپرطرفدار فومهای کارواش،فومهای رنگی میباشند.

که درکارواش های اتومات مورداستفاده قرار میگیرندودرعمل تفاوت خاصی بامدل های ساده وفوم های عادی(سفید رنگ)ندارند.

ترکیب رنگ زیباوظاهر جالبی که پس ازاعمال این فومهای رنگی به اتومبیل ایجادمیشود،موجب جلب نظر مثبت مراجعه کنندگان میگردد.

و همین رنگین کمان ایجاد شده توسط فوم های رنگی،میتواندشیوه ی جالبی درجذب مشتری برای کارواش ها تلقی گردد.

4. واکس خشک کننده

درآخرین مرحله ی شستشوی اتومبیل توسط کارواش اتوماتیک ودرهنگام آبکشی نهایی،واکس خشک کننده با پاشش به بدنه ی خودرو،موجب  درخشندگی وبراق شدن بدنه میگردد.

ازدیگر مزایای استفاده از واکس خشک کن درکارواش اتومات،میتوان به عدم جذب گرد و غبار توسط بدنه و جلوگیری از ایجاد لکه برسطح اتوموبیل اشاره کرد.

واکس خشک کن باپاشش به سطح اتومبیل باتوجه به ویژگیهایی که دارامیباشد

موجب ریزش سریعترقطرات آب برسطح شده وضمن افزایش سرعت فرایندخشک شدن خودرو ،به تمییز ماندن اتومبیل درمدت زمان طولانی ترنیزکمک مینماید.

5. سوپر واکش خشک کننده

سوپرواکس به عنوان قدرتمندترین واکس خشک کننده،در کارواش های اتوماتیک با سرعت بالا تروکیفیت مطلوبترنسبت به واکس های موجود عمل کرده.

کارایی مطلوبی ازخود به نمایش می گذاردودرخشندگی به مراتب بیشتری رافراهم می سازد.

6. پشه شوی

برخوردحشرات وپشه هابه شیشه و بدنه ی اتومبیل درسرعت بالاودرمعابرشهری وبین شهری موجب بوجود آمدن آلودگی جدیدی شده است.

لذابه منظور ازبین بردن این حشرات ازسطح خودرو،پشه شوی به عنوان مواد شوینده کارواش مورداستفاده قرار میگیرد.

به شکلی کاملاً استاندارد درپاکیزه ساختن اتومبیل قدم بردارد.

7. حلال قیر کارواش

شستشوی قیر چسبیده به کف خودرو و چرخ ها،به تنهایی و با آب پرفشار به سختی امکان پذیر است و ازطرفی دسترسی به فشار لازم جهت ازبین بردن این چنین آلودگیها نیازمند هزینه زیادی است.

بنابراین حلال قیرشوی به عنوان مواد شوینده کارواش هامیتواندبه راحتی باعث ازبین رفتن قیرهای چسبیده به کف اتومبیل گشته وسطح زیرین خودرو رادرعملیات زیرشوی تمیزنماید.

کمپانی DiBO بلژیک یکی از بزرگترین کمپانی های تولید کننده دستگاه های نظافت صنعتی دردنیا می باشد.

تخصص این کمپانی تولیددستگاههای واترجت صنعتی از30الی2500بارو دستگاه های کارواش دروازه ای میباشد.

دستگاه های کارواش اتوماتیک دردونوع تونلی و دروازه ای طراحی مهندسی وتولید میگردندکه باتوجه به نیاز مصرف کننده ارائه میشوند.

کمپانی DiBO بلژیک علاوه برتولیددستگاه های کارواش اتوماتیک توان تولیددستگاه های باس واش اتوماتیک(اتوبوس شو یاتوماتیک)ودستگاه های قطارشوی اتوماتیک را نیز دارامیباشد.

تمامی محصولات این کمپانی دارای 1سال گارانتی و 15 سال خدمات پس ازفروش میباشد.

کارواش دروازه ای

در این نوع کارواش اتوماتیک اتومبیل به صورت ثابت میباشدو دستگاه بر روی ریل درحال حرکت میباشدوعمل شستن وخشک کردن راانجام میدهد.

کارواش تونلی

این نوع دستگاه کارواش تونلی به صورت ثابت میباشدواتومبیل میبایست درون دستگاه حرکت نمایدتاعمل شستشو وخشک کردن صورت پذیرد.

دستگاههای کارواش تونلی درسریعترین زمان ممکن به وسیله برسها،سیستم پاشش آب وسیستم خشک کن کارنظافت اتومبیل(شستن،خشک کردن و براق نمودن)راباکمترین میزان آب وموادشوینده انجام میدهد.

مدت زمان نظافت یک اتومبیل به وسیله دستگاه کارواش دروازه ای بستگی به نوع برنامه ای داردکه برای شستشو انتخاب میکنیم.

به طوری که به وسیله ی یک دستگاه کارواش اتوماتیک میتوان از3الی8دقیقه یک اتومبیل را نظافت نمود.

بایدتوجه داشت که انواع سیستمها مانندچرخ شوی،زیرشوی و… میتواندبراساس درخواست مصرف کننده برروی دستگاه تعبیه گردد.

یکی ازتأثیرگذارترین پارامترها درنتیجه شستشوبه وسیله دستگاههای کارواش تونلی استفاده ازموادشوینده مخصوص دستگاه های کارواش دروازه ای میباشد.

گروه صنعتی اسب زر نماینده رسمی وانحصاری فروش وخدمات پس ازفروش کمپانی DiBO بلژیک درایران میباشد.

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کارواش اتوماتیک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس

021-54635

0912-0235174

همیشه در تلگرام، پاسخگوی شما هستیم